POLÍTICA DE PRIVACITAT DE L’ ICFO

INTRODUCCIÓ

L’ INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES (en endavant, “ICFO”) amb domicili social a l’ Av. Carl Friedrich Gauss, 3 – 08860 Castelldefels (Barcelona) pretén garantir i protegir la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels seus Usuaris i Usuàries, d’acord amb la legislació vigent (Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal) i la seva normativa de desenvolupament.

Per a contribuir a assolir aquest objectiu l’ICFO ha redactat aquesta Política de Privacitat. Per això, us informa expressament sobre la recollida i el tractament que l’ICFO duu a terme de les vostres dades de caràcter personal així com d’informació general de tendències del navegant.

El tractament de qualsevol dada de caràcter personal dels usuaris i usuàries sol·licitada per o facilitada a l’ICFO es durà a terme de conformitat amb les disposicions d’aquesta Política de Privacitat. L’ICFO es compromet a complir amb el deure de secret de les dades de caràcter personal i a prendre les mesures de seguretat que s’escaiguin per a protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat d’aquestes dades dins de l’estat de la tecnologia en cada moment.

L’ ICFO certifica així mateix que els seus fitxers han estat degudament inscrits al Registre General de l’Agència Catalana de Protecció de Dades i que es regeixen per la normativa en matèria de protecció de dades vigent a l’Estat Espanyol, a la que se sotmeten les persones, sigui quina sigui la seva nacionalitat, que accedeixin a la pàgina web de l’ICFO.

RECOLLIDA DE DADES PERSONALS

L’ ICFO recull informació de caràcter personal quan:

  1. Contacteu amb nosaltres mitjançant la navegació web en enviar qualsevol tipus de comunicació/consultes mitjançant la pestanya de “Contacte” facilitada per aquesta finalitat; mitjançant el formulari d’accés a ofertes de treball, beques i altres places obertes a l’ICFO, així com a través de qualsevol altre formulari a l’abast en la pàgina web de l’ICFO.
  2. Contacteu telefònicament, per carta, per fax o per correu electrònic amb qualsevol dels departaments i/o professionals les dades de contacte dels quals es mostren en aquesta pàgina Web. Aquest tractament no és aplicable quan, a través d’aquesta pàgina Web, l’usuari és direccionat i accedeix a altres pàgines Web diferents mitjançant links o banners que hi ha en la mateixa a tall informatiu o amb finalitats de comunicació. Si, com a usuari o usuària, decidiu accedir a alguna d’aquestes pàgines Web i faciliteu dades de caràcter personal a les mateixes, aleshores no els estareu facilitant a l’ICFO sinó al responsable de la pàgina Web en qüestió.
  3. Participeu en consultes i/o comunicacions de l’ICFO, a través de qualsevol tipus de mitjà de comunicació i/o telemàtic, inclosos programes de gestió de campanyes que permeten conèixer i/o esbrinar la reacció i/o activitat de l’usuari o usuària en relació amb comunicacions electròniques enviades.
  4. Quan sol·liciteu accés a les dependències de l’ICFO sense que això comporti un tractament posterior de les mateixes, atès que les dades de caràcter personal obtingudes se sol·liciten únicament als efectes de control de seguretat de l’edifici.

FINALITATS PER LES QUALS ES TRACTEN LES DADES

Les dades que l’ICFO us demana són les adequades, escaients i necessàries per la finalitat per la qual es recullen.

L’ ICFO, sempre de conformitat amb els termes en què l’usuari o usuària hagi manifestat el seu consentiment en la mesura en què sigui preceptiu, i complint amb la normativa de comunicacions comercials per via electrònica, pot fer ús de la informació facilitada per l’usuari o usuària amb les següents finalitats: complir amb les seves peticions així com respondre a les seves consultes, comunicacions institucionals, mantenir-lo informat dels actes, les novetats, les notícies i les activitats dutes a terme per la institució, gestió d’enviament d’informació i documentació que considerem del seu interès, contribuir a millorar els nostres serveis mitjançant comunicacions, enquestes o sol·licituds adreçades als usuaris o usuàries així com posar-nos en contacte amb vostè quan el compliment d’alguna de les esmentades finalitats així ho requereixi.

L’usuari o usuària respondrà, en tot cas, de la veracitat i/o titularitat de les dades facilitades i serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici que causi a l’ICFO o a qualsevol tercer, pel fet d’haver facilitat dades falses, inexactes, incompletes o dades de tercers.

CONSENTIMIENT PEL TRACTAMENT DE DADES

Des del moment en què, com a usuari o usuària de la pàgina Web de l’ICFO, feu ús dels serveis de la mateixa o gestionats per la mateixa, accepteu plenament les condicions assenyalades en aquesta política que es posa al vostre abast i coneixement.

En aquest sentit, entenem que erigint-vos com a usuari o usuària de la pàgina Web de l’ICFO, heu llegit, entès i acceptat les condicions en la seva totalitat restant vinculat/da per les mateixes.

Dit això, s’entén que l’Usuari o Usuària consent i autoritza expressament i inequívoca, pel mer accés a la pàgina web o a l’ús dels seus serveis, a que les seves dades de caràcter personal facilitades així com les que es generin en relació amb la seva participació amb l’ICFO, siguin incorporades en un fitxer de dades propietat de l’ICFO i sota la seva responsabilitat i a ser tractades de conformitat amb les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat.

L’ICFO no tracta dades de caràcter personal de menors de 14 anys. Per tant, us preguem que, en cas de no haver assolit aquesta edat, us abstingueu de facilitar les vostres dades a través dels formularis interactius i altres mitjans de contacte oferts en aquesta Web. L’ICFO podrà dur a terme qualsevol actuació per evitar aquest tractament, inclosa l’eliminació i l’esborrat de qualsevol informació associada a un menor d’edat en cas de constatar aquesta circumstància.

INFORMACIÓ SOBRE LA NAVEGACIÓ

L’ICFO pot posar en marxa sistemes i/o dispositius de consulta i traçabilitat en la navegació amb l’objecte de disposar d’informació als efectes de conèixer les tendències generals dels usuaris i usuàries i millorar la navegació (p. ex. cookies). Entre la informació que s’escauria obtenir de la navegació pot incloure’s el nom de domini del proveïdor de serveis d’Internet que facilita l’accés a la navegació, amb la finalitat de conèixer els països i servidors que visiten la Web; les adreces d’Internet des de les que es visita la Web mitjançant enllaços, amb l’objecte de conèixer les fonts d’accés i coneixement de la web; la data i les hores de navegació, amb la finalitat de poder donar la major eficiència en la navegació segons les hores punta i vall de tràfic. El número de visitants diaris de cada secció. Les eines emprades tenen per objecte dur a terme anàlisis estadístiques dels visitants. Per això, les dades recopilades no s’utilitzaran en cap moment per a identificar als mateixos.

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL.LACIÓ O D’OPOSICIÓ

En cas que desitgeu exercitar qualsevol dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició recollits en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, podeu dirigir-vos a l’ICFO per e-mail a secretariat@icfo.es o per carta a ICFO-Institut de Ciències Fotòniques – Av. Carl Friedrich Gauss, 3 – 08860, Castelldefels (Espanya), aportant una còpia del vostre DNI. En cap cas s’utilitzaran les dades que ens subministreu a través d’aquest mitjà per a cap finalitat diferent a la que demaneu.

MODIFICACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de privacitat ha estat aprovada per l’ICFO. L’ICFO es reserva el dret d’esmenar la seva política de privacitat en el futur d’acord amb el seu criteri o arran de qualsevol canvi legislatiu o jurisprudencial. En cas de modificació, la nova política es publicarà en aquesta pàgina web i, per tant, cada cas es regirà per la política vigent en el moment d’accés a la web.