Les propietats físiques dels LEDs: la corba I-V i la il·luminació

albert lópez huertas

 

 

institut icària – barcelona

 

En aquest Treball de Recerca s’ha investigat les propietats físiques dels díodes emissors de llum o LED, un invent que ha revolucionat la forma d’il·luminar els habitatges del món. L’estudi s’ha enfocat en tres propietats com són la relació entre la intensitat de corrent amb la caiguda de tensió dels elèctrodes dels LED; la relació entre la il·luminació d’un LED i la potència dissipada i finalment la relació entre la il·luminació d’un LED i l’angle de visió. L’estudi d’aquestes propietats és determinant en el camp de l’electrònica i en l’optimització de la il·luminació. 

La metodologia ha consistit en un circuit elèctric amb una font d’alimentació de corrent continua, una placa d’electrònica, una resistència protectora en sèrie i el LED.

Els resultants obtinguts mostren que en les condicions experimentals de treball la intensitat que passa pel circuit segueix la funció exponencial ja descrita amb anterioritat; que la il·luminació del LED creix a mesura que creix la potència dissipada, però que el seu creixement s’alenteix per a potències superiors; i que la il·luminació del LED baixa a mesura que l’angle s’allunya de la normal amb molt poca llum a partir dels 30º. Aquestes propietats són determinants per calcular la despesa energètica òptima i la forma d’il·luminar amb els LED més correcta.