Agroalimentació i Aigua

ESAB

La Fotònica juga un paper central en una varietat d’aplicacions de l’agricultura i dels camps alimentaris. El sector agroalimentari engloba des del conreu, el processament, la preparació fins a l’empaquetatge dels productes alimentaris per al consum humà de les matèries primes que provenen del sector primari; essencialment de l’agricultura, la ramaderia i la pesca. El potencial de les tecnologies fotòniques en tots aquests nivells pot conduir-nos a la personalització massiva, la fabricació ràpida, el testeig no destructiu i la reducció de residus.

El Programa de Llum per a la Salut d’ICFO uneix la ciència i la tecnologia i té la finalitat d’arribar a diferents mercats i a la producció en massa. El programa té un gran impacte tant en la comunitat nacional i internacional en quant a divulgació i capacitació de les tècniques més avançades en fotònica aplicada a les ciències de la vida. A ICFO duem a terme investigació de frontera en biofotònica i nanofotònica que té aplicacions rellevants tant en els camps de l’agricultura com de la ciència de l’alimentació. Des dels sensors per a entorns hostils,  detecció amb gasos de rastreig, monitorització del creixement de plantes en temps real fins al control de qualitat de l’aigua i els aliments; la llum es pot utilitzar per a gestionar recursos de forma eficient i per a augmentar la productivitat.

Vincles relacionats: